Archiwum - Zamówienia Publiczne

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 186487 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: enia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych. Posiłek każdego dnia w tygodniu powinien być inny (stosowanie do dekadowego jadłospisu) i składać się z : a) 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości około 350 ml, wkładka mięsna 80 gramów, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), b) 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne: - mięso min. 80 g - ziemniaki min. 200 g - surówka lub gotowane warzywa min. 60 g - kompot min 200 ml c) 1 x w tygodniu (piątek) zupa jarska (400 ml, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (200 gramów) lub danie rybne (ziemniaki 200g, ryba 80g, surówka lub gotowane warzywa min. 60 g, kompot min 200 ml). Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu przystosowanym do przewożenia posiłków, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. O czystość termosów zadba Wykonawca. Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach 900 - 1030. Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewniają szkoły. Wykonawca zapewni: 1) naczynia jednorazowego użytku, które będą wkalkulowane w koszty posiłków (naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. nr 128, poz. 1408 z późn. zm.), 2) usunięcie z terenu szkoły zużytych naczyń jednorazowego użytku. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione przekażą Wykonawcy co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół i Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielnie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 29.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, posiada decyzję właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu, oraz że Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów prowadzących działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwie usługi (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie), odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia przyjmuje się usługę polegająca na żywieniu zbiorowym (przygotowanie i wydanie posiłków) np. dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, usługa żywieniowa w domach pomocy społecznej, dla szpitali itp. tj. w ilości co najmniej 130 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego; 3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikające z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na wykonanie umowy; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopskruszwica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

ZAŁACZNIKI

Nr 1 Formularz oferty

Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Nr 4 Wykaz wykonanych usług

Nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Nr 6 Informacja o grupie kapitałowej.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - format PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy

Numer ogłoszenia: 81311 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gorących posiłków jednodaniowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy przy ulicy Rynek 22. Przewidywana ilość posiłków wynosi 50 dziennie we wszystkie dni robocze w okresie od 5 maja do 31 grudnia 2014 r. tj. przyjmuje się 170 dni; łącznie 8500 posiłków. Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie) nie przekroczy 20 % przewidywanej ilości posiłków. 2. Zamawiający wymaga, aby posiłek składał się z drugiego dania, na które składają się m. in.: ziemniaki lub zamiennie: kasza, ryż, kluski, makaron (min. 200g), mięso lub ryba (min. 120 g), dodatki - zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp. (min. 150 g). Podane gramatury są już po obróbce termicznej. Obiady muszą być zapakowane porcyjnie w opakowania jednorazowego użytku wraz z dołączonymi sztućcami jednorazowego użytku. 3. Posiłki powinne być sporządzane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Sposób przygotowania musi spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne. 4. Posiłki były przygotowane wg zasad racjonalnego żywienia. Muszą być sycące, smaczne, urozmaicone, bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu wydawania. Posiłek nie musi zapewniać dziennej normy zapotrzebowania organizmu na energię. 5. Temperatura dostarczonych posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyprodukowania do momentu wydania powinny być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji. 6. Wykonawca musi dostarczać posiłki samochodem spełniającym wymogi sanitarne dotyczące przewozu żywności poświadczone decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 7. Wykonawca ma dostarczać posiłki własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę oferty. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków o określonej godzinie, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy. 8. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 9. Warunki zapłaty za wykonane zamówienia: 1) Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez wykonawcę na podstawie faktycznej ilości wydanych obiadów w danym miesiącu potwierdzonej przez zamawiającego. 2) Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie (za jeden obiad), będzie zależała od faktycznej ilości wydanych obiadów. Określenie w umowie maksymalnej ilości wynagrodzenia (szacunkowa ilość obiadów w 2014 r. x cena obiadu jednostkowego brutto), w razie ich mniejszej ilości, nie stanowi podstawy do roszczenia wykonawcy o zapłatę. 3) cena jednostkowa za jeden obiad podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy. 4) Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury. Posiłki muszą być dostarczone do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy w godzinach 1230 -1300. Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewni Środowiskowy Dom Samopomocy. Wykonawca zapewni: 1) naczynia jednorazowego użytku, które będą wkalkulowane w koszty posiłków (naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. nr 128, poz. 1408 z późn. zm.), 2) usunięcie z terenu ŚDS zużytych naczyń jednorazowego użytku wraz z odpadkami pokonsumpcyjnymi. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych osoby upoważnione przekażą Wykonawcy co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 05.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, posiada decyzję właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu, oraz że Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów prowadzących działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwie usługi (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie), odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia przyjmuje się usługę polegająca na żywieniu zbiorowym (przygotowanie i wydanie posiłków) np. dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, usługa żywieniowa w domach pomocy społecznej, dla szpitali itp. tj. w ilości co najmniej 50 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego; 3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikające z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na wykonanie umowy; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopskruszwica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica pok. 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Nr 1 Formularz oferty

format Word

Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

format Word

Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

format Word

Nr 4 Wykaz wykonanych usług

format Word

Nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Nr 6 Informacja o grupie kapitałowej.

format Word

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Usługa restauracyjna polegająca na podawaniu gorących posiłków z możliwością ich konsumpcji w lokalu Wykonawcy dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.
Numer ogłoszenia: 260549 - 2013;

data zamieszczenia: 03.12.2013

termin składania ofert: 10.12.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa restauracyjna polegająca na podawaniu gorących posiłków z możliwością ich konsumpcji w lokalu Wykonawcy dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa restauracyjna polegająca na podawaniu gorących posiłków z możliwością ich konsumpcji w lokalu Wykonawcy dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy. Przewidywana ilość posiłków wynosi 32 dziennie przez 365 dni w roku. Łączna ilość 11680. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenie) nie przekroczy 20 % przewidywanej ilości posiłków. 1) Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, mają pokrywać ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj. zapewniać nie mniej niż 1200 kcal (zgodnie z normami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia). 2) Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres usług: a) Przygotowanie gorącego posiłku składającego się z dwóch dań - zupy i drugiego dania oraz kompotu. Tygodniowy jadłospis powinien zawierać nie mniej niż 3 posiłki (drugie dania) mięsne. b) W miarę potrzeb przygotowanie gorących posiłków dietetycznych wg wskazań lekarzy dla osób będących na diecie. Ilość tego rodzaju posiłków będzie określana na dany miesiąc z 6 dniowym wyprzedzeniem na podstawie pisma wydanego przez MGOPS Kruszwica. 3) Do obiadów mięsnych, rybnych itp. należy podać surówkę nie mniej niż 100 g 4) Podanie gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka w lokalu Wykonawcy na terenie Kruszwicy z możliwością konsumpcji i zapewnienie obsługi kelnerskiej wystarczającej do szybkiego i sprawnego ich obsłużenia. 5) Wydzielenie w lokalu miejsca dla podopiecznych Ośrodka spożywających gorące posiłki (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania), z szatnią, dostępem do wody bieżącej i toalet. Zapewnienie odpowiednich warunków w lokalu Wykonawcy umożliwiających spożycie posiłku, w szczególności miejsc siedzących przy stoliku, sprzątania lokalu, mycia naczyń itp. Lokal powinien posiadać zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności. 6) Przygotowanie i wydanie opiekunom świadczącym usługi opiekuńcze gorących posiłków na wynos, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i starszych - korzystających z pomocy Ośrodka, odbywa się w specjalnie przeznaczonych do tego celu jednorazowych pojemnikach. 7) Rozliczenie miesięczne wydanych posiłków odbywa się na podstawie imiennych kart obiadowych wystawionych przez Ośrodek osobom korzystającym z tej formy pomocy oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 8) Wykonawca zapewni niedostępność alkoholu dla podopiecznych Ośrodka spożywających obiady. 9) Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania należności za spożyte przez podopiecznych Ośrodka gorące posiłki w ciągu 14 dni od otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy. 10) Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielnie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 174587 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopskruszwica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica, tj.: 1. Szkoła Podstawowa w Chełmcach, 2. Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej, 3. Szkoła Podstawowa w Rusinowie, 4. Szkoła Podstawowa w Polanowicach, 5. Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim, 6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy, ul. Kujawska 22 7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach, 8. Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy, ul. Kujawska 22 9. Gimnazjum nr 3 w Bachorcach, 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, ul. Jana Kasprowicza 7 Przewidywana ilość posiłków wynosi 155 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 tj. przyjmuje się 170 dni; łącznie 26350 posiłków. Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Wykonawca w pierwszym dniu każdego miesiąca będzie dostarczał miesięczny jadłospis do Zamawiającego oraz do wiadomości dyrektorów poszczególnych szkół. Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenie) nie przekroczy 20 % przewidywanej ilości posiłków. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych. Posiłek każdego dnia w tygodniu powinien być inny (stosowanie do dekadowego jadłospisu) i składać się z : a) 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości około 350 ml, wkładka mięsna 80 gramów, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), b) 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne: - mięso min. 80 g - ziemniaki min. 200 g - surówka lub gotowane warzywa min. 60 g - kompot min 200 ml c) 1 x w tygodniu (piątek) zupa jarska (400 ml, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (200 gramów) lub danie rybne (ziemniaki 200g, ryba 80g, surówka lub gotowane warzywa min. 60 g, kompot min 200 ml). Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu przystosowanym do przewożenia posiłków, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. O czystość termosów zadba Wykonawca. Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach 900 - 1030. Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewniają szkoły. Wykonawca zapewni: 1) naczynia jednorazowego użytku, które będą wkalkulowane w koszty posiłków (naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. nr 128, poz. 1408 z późn. zm.), 2) usunięcie z terenu szkoły zużytych naczyń jednorazowego użytku. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione przekażą Wykonawcy co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół i Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielnie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, posiada decyzję właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu, oraz że Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów prowadzących działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwie usługi (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie), odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia przyjmuje się usługę polegająca na żywieniu zbiorowym (przygotowanie i wydanie posiłków) np. dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, usługa żywieniowa w domach pomocy społecznej, dla szpitali itp. tj. w ilości co najmniej 130 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego; 3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikające z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na wykonanie umowy; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopskruszwica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica II piętro, pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica II piętro, pok. 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Nr 1 Formularz oferty

Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Nr 4 Wykaz wykonanych usług

Nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Nr 6 Informacja o grupie kapitałowej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 43039 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopskruszwica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Kruszwica, 2) szkolenia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych osób zobowiązanych do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych i warsztatów z następujących zagadnień: 1) kurs pn.: Kasy fiskalne z fakturowaniem dla 15 osób, 2) kurs pn.: Kucharz małej gastronomii z elementami dekoracji stołów i układania serwetek dla 12 osób, 3) kurs pn.: Kadry i płace dla 5 osób, 4) kurs operatora wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej dla 11 osób, 5) kurs spawacza metodą TIG dla 1 osoby, 6) kurs pn.: Opiekun osób starszych dla 6 osób, 7) kurs operatora maszyn do prac ziemnych: operator koparko - ładowarki dla 1 osoby, 8) kurs pn.: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 5 osób, 9) warsztatów Samopomocowa Grupa Wsparcia dla 9 osób niepełnosprawnych, 10) warsztatów w postaci indywidualnej terapii psychologicznej w wymiarze 50 godzin terapeutycznych, 11) szkolenia pn: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych dla jednej grupy liczącej 30 osób (+ lub - 1 osoba). Uczestnicy kursów zawodowych i warsztatów wymienionych w podpunktach od 1 do 10 to 56 osób będących beneficjentami projektu systemowego - Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Kruszwica, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Beneficjenci uczestniczący w zajęciach realizowanych w ramach ww. projektu są zarówno osobami pracującymi, jak także bezrobotnymi i zawodowo nieaktywnymi. Wśród uczestników jest grupa osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Natomiast uczestnikami szkolenia wymienionego w podpunkcie 11 są przedstawiciele służb działających w Zespole Interdyscyplinarnym i w Grupach Roboczych w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ze zmianami z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 85.12.12.70-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

 ZAŁĄCZNIKI

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dwudaniowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy
Data zamieszczenia: 06.12.2012


 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dwudaniowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dwudaniowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy. Przewidywana ilość posiłków wynosi 34 dziennie przez 365 dni w roku. Łączna ilość 12410. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenie) nie przekroczy 20 % przewidywanej ilości posiłków. Posiłki muszą być urozmaicone, sycące, smaczne i kaloryczne. Nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch tygodni. Posiłki powinny być skomponowane w następujacych proporcjach: - 3 x w tygodniu dania mięsne - 1 x w tygodniu dania bezmięsne - 1 x w tygodniu danie rybne. Posiłek powinien składać się każdorazowo z 2 dań (zupa i drugie danie) oraz kompotu lub innego napoju (co najmniej 200 ml). Wymagana gramatura po ugotowaniu przedstawia się nas