Archiwum

 

 

Kruszwica dnia 11.07.2014 r.

Znak sprawy: MGOPS.2730.1.14

            Zaproszenie do składania ofert

na dostawę materiałów biurowych i artykułów papierniczych,

tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek

oraz akumulatorów do zasilaczy awaryjnych i dysku zewnętrznego

do siedziby Zamawiającego
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

I Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica

NIP 556-236-05-74 Tel. (52) 3515489 Fax (52) 355 72 57 e-mail mops@kruszwica.um.gov.pl

II. Rodzaj zamówienia – dostawa

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i artykułów papierniczych, tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek oraz dostawa akumulatorów do zasilaczy awaryjnych i dysku zewnętrznego do siedziby Zamawiającego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

 2. Przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1, 2 i 3 (formularze cenowe) do niniejszego zaproszenia.

 3. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

 1. część I – dostawa materiałów biurowych i artykułów papierniczych - szczegółowy zakres dostawy zawiera Formularz cenowy –Załącznik nr 1,

 2. część II-  tonery do urządzeń drukujących i kserokopiarek - szczegółowy zakres dostawy zawiera Formularz cenowy Załącznik nr 2.

 3. część III- dostawa akumulatorów do zasilaczy awaryjnych i dysku zewnętrznego - szczegółowy zakres dostawy zawiera Formularz cenowy Załącznik nr 3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia.

 1. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, nie regenerowanymi, nierefabrykowanymi, a ich zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

 2. W przypadku dostawy tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tzw. zamienników, tj. tonery, które nie są wyprodukowane przez producenta danego sprzętu drukującego lub kopiującego, jednak pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów opisanych w pkt.4., z wykluczeniem sytuacji, gdy w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert, Zamawiający wprost wskazuje na konieczność dostarczenia oryginalnych tonerów.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:

 1. Formularz cenowy –Załącznik nr 1 i/lub nr 2, i/lub nr 3

 2. Formularz oferty (Zał. nr 4),

c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zobowiązany jest do zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.

 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w Formularzu cenowym.

 3. Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia.

IV Termin wykonania zamówienia:

Dostawa jednorazowa w terminie do 29 lipca 2014 r. (cały asortyment zgodnie z Formularzami cenowymi)

V Kryteria oceny i ich znaczenie :

Najniższa cena – 100 %.

W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu.

VI Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 4) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 1 lub/i nr 2, lub/i nr 3 ) do 21 lipca 2014 r. do godz. 10:00 w administracji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego i opisanej:

”Dostawa materiałów biurowych i tonerów”

z dopiskiem

dotyczy „Części nr ……….”

 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożą wraz z ofertą wymaganego przez Zamawiającego odpisu bądź kserokopii odpisu z krajowego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do jego złożenia w wyznaczonym terminie. Uzupełnieniu nie podlegają: formularz oferty oraz formularze cenowe, które stanowią treść oferty. Treść oferty po upływie terminu składania ofert nie może być zmieniona za wyjątkiem poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny będą poprawiane wg następujących zasad:
a) błędny iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar, przyjmując , że podano właściwie cenę jednostkową i liczbę jednostek miar,

b) błędną sumę cen poszczególnych pozycji w formularzu cenowym , przyjmując, że podano właściwie ceny w poszczególnych pozycjach formularza cenowego.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 lipca 2014 r. o godz. 1015 w pokoju nr 11 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20.

 2. Dla ważności oferty należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym.

 3. Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

VII Osoba do kontaktu:

Pani Małgorzata Mróz

tel. (52) 351-54-89,

e-mail: mops@kruszwica.um.gov.pl.

 

VIII Postanowienia końcowe:

 1. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub faxem.

 2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa, której wzór zawarty jest w załączniku nr 5 do zaproszenia.

 

IX Załączniki: dostępne na stronie internetowej MGOPS w Kruszwicy www.mgopskruszwica.pl w zakładce ZAMÓWIENIA DO 30 TYS. EURO

 

 

 1. Formularz cenowy – część 1 zamówienia -złącznik nr 1

 2. Formularz cenowy – część 2 zamówienia -złącznik nr 2

 3. Formularz cenowy – część 3 zamówienia -złącznik nr 3

 4. Formularz ofertowy - załącznik nr 4

 5. Wzór umowy - załącznik nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY