Zamówienia Publiczne

Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy
Numer ogłoszenia: 172963 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopskruszwica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania, dostarczanie i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części zamówienia: cześć nr 1 zamówienia usługi przygotowywania, dostarczanie i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy, część nr 2 zamówienia usługi przygotowywania i dostarczanie gorących posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.3.Szczegółowy opis części nr 1 zamówienia: 3.1.Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest usługa przygotowywania, dostarczanie i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.3.1Przewidywana ilość posiłków wynosi 25 posiłków dziennie we wszystkie dni tygodnia w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. tj. przez 366 dni; łącznie 9150 posiłków. 3.3.Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 procent szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej. 3.4. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w podpunkcie 3.3.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia. 3.5.Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.3.6.Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, mają pokrywać połowę dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj. zapewniać nie mniej niż 1200 kcal zgodnie z normami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia .3.7.Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres usług: a przygotowanie gorącego posiłku składającego się z dwóch dań - zupy i drugiego dania oraz kompotu; tygodniowy jadłospis powinien zawierać nie mniej niż 3 posiłki drugie dania mięsne; b w miarę potrzeb przygotowanie gorących posiłków dietetycznych wg wskazań lekarzy dla osób będących na diecie; ilość tego rodzaju posiłków będzie określana na dany miesiąc z 3 dniowym wyprzedzeniem na podstawie pisma wydanego przez Zamawiającego; c do obiadów mięsnych, rybnych itp. należy podać surówkę nie mniej niż 100 g; d podanie gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka w odpowiednio wyposażonym lokalu położonym na ternie miasta Kruszwica z możliwością konsumpcji i zapewnienie obsługi kelnerskiej wystarczającej do szybkiego i sprawnego ich obsłużenia; e nie dopuszcza się podawania posiłków w lokalu w naczyniach jednorazowego użytku; f w lokalu, w którym wydawane będą posiłki powinny być wydzielone miejsca dla podopiecznych Ośrodka spożywających gorące posiłki bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania oraz powinna być szatnia oraz dostęp do wody bieżącej i toalet; g zapewnienie odpowiednich warunków w lokalu umożliwiających spożycie posiłku, w szczególności miejsc siedzących przy stolikach w liczbie nie mniejszej niż 30, sprzątania lokalu, mycia naczyń itp. Lokal jakim będzie dysponował Wykonawca powinien pozostawać pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia pozostawania lokalu pod nadzorem Sanepidu; h przygotowanie i wydanie opiekunom świadczącym usługi opiekuńcze gorących posiłków na wynos, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i starszych korzystających z pomocy Ośrodka, odbywa się w specjalnie przeznaczonych do tego celu jednorazowych pojemnikach; i posiłki muszą być wydawane codziennie w godzinach 1200 1400; j w przypadku, gdy przygotowywanie posiłków odbywa się w innej lokalizacji niż lokal, w którym posiłki są podawane, Wykonawca dostarcza posiłki do tego lokalu własnym transportem, którego koszt jest wliczony w cenę oferty. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków o określonej godzinie, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy. W tej sytuacji Wykonawca dostarcza posiłki samochodem spełniającym wymogi sanitarne dotyczące przewozu żywności poświadczone decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Temperatura dostarczonych posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyprodukowania do momentu podania powinny być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji; k rozliczenie miesięczne wydanych posiłków odbywa się na podstawie imiennych kart obiadowych wystawionych przez Ośrodek osobom korzystającym z tej formy pomocy oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę; l wykonawca zapewni niedostępność alkoholu dla podopiecznych Ośrodka spożywających obiady. 4. Szczegółowy opis części nr 2 zamówienia:4.1.Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest usługa przygotowywania i dostarczenia gorących posiłków jednodaniowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy przy ulicy Rynek 22. 4.2. Przewidywana ilość posiłków wynosi 45 dziennie we wszystkie dni robocze w okresie od 4 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. tj. przez 252 dni; łącznie 11340 posiłków.4.3.Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilości wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 procent szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej. 4.4.Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w podpunkcie 4.3, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.4.5.Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.4.6.Zamawiający wymaga, aby posiłek składał się z drugiego dania, na które składają się m. in.: ziemniaki lub zamiennie: kasza, ryż, kluski, makaron min. 200g , mięso lub ryba min. 120 g , dodatki zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp. min. 150 g . Podane gramatury są już po obróbce termicznej. Obiady muszą być zapakowane porcyjnie w opakowania jednorazowego użytku wraz z dołączonymi sztućcami jednorazowego użytku. 4.7.Posiłki powinny być sporządzane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Sposób przygotowania musi spełniać wszelkie wymogi sanitarno epidemiologiczne. 4.8.Posiłki były przygotowane wg zasad racjonalnego żywienia. Muszą one być sycące, smaczne, urozmaicone, bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu wydawania. Posiłek nie musi zapewniać dziennej normy zapotrzebowania organizmu na energię. 4.9. Temperatura dostarczonych posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyprodukowania do momentu wydania powinny być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji. 4.10.Wykonawca musi dostarczać posiłki samochodem spełniającym wymogi sanitarne dotyczące przewozu żywności poświadczone decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 4.11.Wykonawca ma dostarczać posiłki własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę oferty. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków o określonej godzinie, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy. 4.12. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 4.13.Posiłki muszą być dostarczone do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy w godzinach 1230 1300. 4.14.Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewni Środowiskowy Dom Samopomocy. 4.15.Wykonawca zapewnia: a naczynia jednorazowego użytku, które będą wkalkulowane w koszty posiłków naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 06.09.2001r. Dz. U. nr 128, poz. 1408 z późn. zm. ,b usunięcie z terenu Środowiskowego Domu Samopomocy zużytych naczyń jednorazowego użytku wraz z odpadkami pokonsumpcyjnymi. 4.16.Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych osoby upoważnione przekażą Wykonawcy co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-1, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), posiada aktualną decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów prowadzących działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej usługi, której przedmiotem było/jest przygotowanie, dostarczenie i podawanie gorących posiłków w ilości co najmniej 30 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizowane / realizowane usługi obejmowały /obejmują przygotowanie, dostarczenie i podawanie co najmniej 30 posiłków dziennie w ramach jednego zamówienia. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi przygotowania, dostarczenia i podawania gorących posiłków przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru; - dysponuje lokalem położonym na ternie miasta Kruszwica, wyposażonym w sposób zapewniający odpowiednie warunki do spożycia gorących posiłku, w szczególności w miejsca siedzące przy stolikach w liczbie nie mniejszej niż 30 z szatnią oraz dostępem do wody bieżącej i toalet. Lokal jakim będzie dysponował Wykonawca powinien pozostawać pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - doświadczenie wykonawcy - 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopskruszwica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
ZAŁACZNIK DO SIWZ
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Znak sprawy: MGOPS.271.2.2015

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)


do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 207 000 euro

 

Przedmiot zamówienia:

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopskruszwica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica, tj.: a) Szkoła Podstawowa w Chełmcach, b) Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej, c) Szkoła Podstawowa w Rusinowie, d) Szkoła Podstawowa w Polanowicach, e) Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim, f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy, ul. Kujawska 22, g) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach, h) Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy, ul. Kujawska 22, i) Gimnazjum nr 3 w Bachorcach, j) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, ul. Jana Kasprowicza 7 2. Przewidywana ilość posiłków wynosi 104 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 tj. przyjmuje się 170 dni; łącznie 17680 posiłków. Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni. 3. Wykonawca w pierwszym dniu każdego miesiąca będzie dostarczał miesięczny jadłospis do Zamawiającego oraz do wiadomości dyrektorów poszczególnych szkół. 4. Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenie) nie przekroczy 20% przewidywanej ilości posiłków. 5. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych. 6. Posiłek każdego dnia w tygodniu powinien być inny (stosowanie do dekadowego jadłospisu) i składać się z : a) 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości około 350 ml, wkładka mięsna 80 gramów, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), b) 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne: - mięso min. 80 g - ziemniaki min. 200 g - surówka lub gotowane warzywa min. 60 g - kompot min 200 ml c) 1 x w tygodniu (piątek) zupa jarska (400 ml, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (200 gramów) lub danie rybne (ziemniaki 200g, ryba 80g, surówka lub gotowane warzywa min. 60 g, kompot min 200 ml). 7. Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu przystosowanym do przewożenia posiłków, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. O czystość termosów zadba Wykonawca. 8. Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach 900 - 1030. Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewniają szkoły. 9. Wykonawca zapewni: a) naczynia jednorazowego użytku, które będą wkalkulowane w koszty posiłków (naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. nr 128, poz. 1408 z późn. zm.), b) usunięcie z terenu szkoły zużytych naczyń jednorazowego użytku. 7. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione przekażą Wykonawcy co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. 8. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 21.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest przygotowanie, dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 90 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizowane/realizowane usługi obejmowały /obejmują przygotowanie, dostarczenie co najmniej 90 posiłków dziennie w ramach jednego zamówienia. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi przygotowania, dostarczenia gorących posiłków przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80

 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wystąpi możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikająca z zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i mającej wpływ na wykonanie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopskruszwica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica pokój 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _PDF

 

 


Znak sprawy: MGOPS.271.1.2015

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 207 000 euro

 

Przedmiot zamówienia:

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁACZNIKI

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Znak sprawy: MGOPS.271.3.2014

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)


do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 207 000 euro

 

Przedmiot zamówienia:

Przygotowywanie, dostarczanie  i podawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz dla  uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy”

 

DATA:  2014-12-04 

Załączniki:

Pełna specyfikacja SIWZ obiady dla klientów OPS i ŚDS

Załączniki  do SIWZ nr 1 -7

Załącznik Nr 8 do SIWZ


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY zał A

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY zał B