KDR

Od 1.01.2019 r. istnieje możliwość przyznawania kart dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 
Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej Kartą oraz sposób przyznawania im uprawnień określają przepisy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1832, 2161). W rozumieniu wymienionych wyżej przepisów za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Minister Pracy i Polityki Społecznej zamieścił na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl wykaz instytucji i firm, które aktualnie oferują rodzinom zniżki. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
W naszej gminie przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny zajmuje się nasz Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Rybackiej 20, w godzinach pracy.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka - pokój nr 7.
Od 01.01.2018 r. istnieje mozliwość uzyskania Karty Dużej Rodziny również w formie elektronicznej