Dodatek Energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od dnia 01 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają  prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)  ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r, poz. 966),

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3)  zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;

Wysokość limitu wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2)1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłaca się go dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,22 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,58 zł/miesiąc;

3 )składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł/miesiąc.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy złożyć stosowny wniosek w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy przy ul.Rybackiej 20 - pokój nr 9.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.