Oferty pracy

          Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

        ogłasza, iż prowadzi postępowanie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko

Asystenta Rodziny

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

·     opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

·      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i ko ordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

·      udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

·      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

·      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

·      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi

·      wspieranie aktywności społecznej rodzin

·      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

·      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

·      motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

·      podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

·      prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

·      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sprawozdania z realizacji i metod pracy

·      współpraca w opracowaniu gminnych programów wspierania rodziny

·      współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 575  z późn. zm.)

Wymagania konieczne:

·      obywatelstwo polskie

·      wykształcenia:

a)   wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)   wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

·      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·      niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

·      udokumentowanie co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań asystenta rodziny

·      znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych

·      obsługa komputera

·      łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

·      umiejętność pracy w zespole

·      odporność na stres

·      odpowiedzialność, zaangażowanie

·      asertywność

·      rzetelność, systematyczność

·      komunikatywność i otwartość

·      prawo jazdy kat. B

·      możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      CV

·      list motywacyjny

·      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

·      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i dodatkowe umiejętności

·      kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną jeżeli jest wymagane lub potwierdzające wykonywanie zadań asystenta rodziny

·      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

·      podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

·      podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

·      podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 .”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 7 września 2018 roku do godz. 15

(decyduje data wpłynięcia dokumentów do MGOPS) pod adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

 ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie w pokoju nr 7 z dopiskiem na kopercie:

 

,,Asystent Rodziny - Nabór”

Informacje dodatkowe:

·         praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy)

·         praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, przez co koniecznym może być dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.

·         praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez Gminę Kruszwica.

Postanowienia końcowe:

·           złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

·           oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;

·           złożone dokumenty nie będą odsyłane;

·           kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

·           Kierownik OPS w Kruszwicy zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów;

·           informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej MGOPS Kruszwica oraz na tablicy ogłoszeń w MGOPS Kruszwica.

                                                                                                           Kierownik MGOPS Kruszwica

                                                                                                             Zbigniew Ratajczyk

 

Kruszwica, dnia 24.08.2018 r.

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

ogłasza, iż prowadzi postępowanie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko

 

Asystenta Rodziny

                                                  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy

 

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 ·     opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

·      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i ko ordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

·      udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

·      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

·      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

·      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi

·      wspieranie aktywności społecznej rodzin

·      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

·      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

·      motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

·      podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

·      prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

·      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sprawozdania z realizacji i metod pracy

·      współpraca w opracowaniu gminnych programów wspierania rodziny

·      współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 575  z późn. zm.).

Wymagania konieczne:

·      obywatelstwo polskie

·      wykształcenia:

a)   wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)   wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-    niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania pożądane:

·      udokumentowanie co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań asystenta rodziny

·      znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych

·      obsługa komputera

·      łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

·      umiejętność pracy w zespole

·      odporność na stres

·      odpowiedzialność, zaangażowanie

·      asertywność

·      rzetelność, systematyczność

·      komunikatywność i otwartość

·      prawo jazdy kat. B

·      możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      CV

·      list motywacyjny

·      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

·      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i dodatkowe umiejętności

·      kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną jeżeli jest wymagane lub potwierdzające wykonywanie zadań asystenta rodziny

·      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

·      podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

·      podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

·      podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia

do 24 kwietnia 2018 roku do godz. 15

(decyduje data wpłynięcia dokumentów do MGOPS) pod adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

 ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie w pokoju nr 7 z dopiskiem na kopercie:

,,Asystent Rodziny - Nabór”

 

Informacje dodatkowe:

·         praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy)

·         praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, przez co koniecznym może być dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.

·         praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez Gminę Kruszwica.

Postanowienia końcowe:

·           złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

·           oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;

·           złożone dokumenty nie będą odsyłane;

·           kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

·           Kierownik OPS w Kruszwicy zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów; 

·          informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej MGOPS Kruszwica oraz na tablicy ogłoszeń w MGOPS Kruszwica.

 

Kruszwica, dnia 03.04.2018 r.

 

 

 

 

 

Kruszwica, dn. 26.01.2018

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy informuje, że unieważnia ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego ośrodka opublikowanego w dniu 18 stycznia 2018r.

 

                                                                                                            Kierownik MGOPS Kruszwica

                                                                                                          Zbigniew Ratajczyk

 

 

 

Kruszwica, 18.01.2018

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

 

 1. Wymagania formalne

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko:

• mieniu,

• obrotowi gospodarczemu,

• działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

• wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

d) spełnianie jednego z poniższych warunków:

• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

• wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA: osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 1. Wymagania dodatkowe :

a)   preferowane doświadczenie pracy na stanowisku księgowym, co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

b)   znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów ustawy o finansach publicznych,

c)    bardzo dobra organizacja pracy,

d)   komunikatywność i dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość,

e)   dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania księgowego INFOSYSTEM, SJO BeSTi@ .

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

g)   znajomość obsługi urządzeń biurowych

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego :

a)   prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,

b)   sporządzanie sprawozdań finansowych,

c)    opracowywanie planów finansowych i bieżących zmian do planów oraz sporządzanie wniosków o dodatkowe dofinansowania,

d)   organizowanie obiegu dokumentów księgowych, opracowywanie polityki rachunkowości,

e)   sporządzanie poleceń przelewów bankowych,

f)    nadzór nad gospodarką kasową jednostki

 

 1. Warunki pracy:

a)   wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)   miejsce świadczenia pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy ul. Rybacka 20,

c)    praca przy monitorze ekranowym,

d)   konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z póź. zm.).

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne :

a)   list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

b)   aktualne CV,

c)    kwestionariusz osobowy (można pobrać ze strony www.mgopskruszwica.pl),

d)   kserokopie świadectw pracy,

e)   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g)   własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)   własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i)     inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

 

 1. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia : 01.02.2018.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MGOPS lub przesłać drogą pocztową w zaklejonych kopertach z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w MGOPS w Kruszwicy”

na adres : MGOPS ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica.

 

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS po upływie terminu składania dokumentów nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

Dokumenty aplikacyjne osób ubiegających się o pracę na stanowisku głównego księgowego  po ostatecznym rozstrzygnięciu prosimy odbierać w jednostce MGOPS do dnia 28.02.2018 r., w przeciwnym razie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie www.mgopskrusziwca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka.

Jednocześnie informujemy, że w sprawie terminu rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się telefonicznie tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mnie niż 6%. 

 

                                                                                                                       Kierownik MGOPS Kruszwica

                                                                                                                               Zbigniew Ratajczyk

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIA

 

                                                                                                    Kruszwica, 17.03.2017

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

ogłasza nabór na stanowisko referenta

w dziale administracji i realizacji świadczeń

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. wykształcenie: średnie lub wyższe - preferowane kierunki: administracja, ekonomia,
  4. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów ustawy o pomocy społecznej, przepisów  kodeksu postępowania administracyjnego,
  5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  7. znajomość pakietu biurowego MS Office i Open Office.
 1. Wymagania dodatkowe :

a) bardzo dobra organizacja pracy,

b) komunikatywność i dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość,

c) preferowane doświadczenie pracy w administracji,

d) dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania SYGNITY.             

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ;

a) organizowanie i koordynowanie pracy administracyjno-biurowej w dziale,

b) sporządzanie pism urzędowych,

c) terminowe realizowanie zadań,

d) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ośrodka w zakresie prowadzonych spraw,

e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym  poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach,

f) sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań,

g) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań.

 1. Warunki pracy
  1. wymiar czasu pracy: 1 etat,
  2. miejsce świadczenia pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy ul. Rybacka 20
  3. praca przy monitorze ekranowym,
  4. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) list motywacyjny,

b) aktualne CV,

c) kwestionariusz osobowy (można pobrać ze strony www.mgopskruszwica.pl),

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g) własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) własnoręcznie podpisane  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

 1. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia:  31.03.2017r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MGOPS lub przesłać drogą pocztową w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta w MGOPS w Kruszwicy”

na adres: MGOPS ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica.

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS po upływie terminu składania dokumentów nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie www.mgopskruszwica.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka.

Jednocześnie informujemy, że w sprawie terminu rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się telefonicznie tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%. 

 

                                                                                                    Zbigniew Ratajczyk

                                                                                         Kierownik MGOPS w Kruszwicy                                                                                                                     

 

LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

WYNIK NABORU

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

        ogłasza, iż prowadzi postępowanie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko

Asystenta Rodziny

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i ko ordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sprawozdania z realizacji i metod pracy
 • współpraca w opracowaniu gminnych programów wspierania rodziny
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 575  z późn. zm.).

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenia:
 1. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 1. wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 1. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • udokumentowanie co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
 • obsługa komputera
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, zaangażowanie
 • asertywność
 • rzetelność, systematyczność
 • komunikatywność i otwartość
 • prawo jazdy kat. B
 • możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i dodatkowe umiejętności
 • kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną jeżeli jest wymagane lub potwierdzające wykonywanie zadań asystenta rodziny
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 17 lutego 2017 roku do godz. 15

(decyduje data wpłynięcia dokumentów do MGOPS ) pod adresem:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

 ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie w pokoju nr 7 z dopiskiem na kopercie:

,,Asystent Rodziny - Nabór”

Informacje dodatkowe:

 • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godz. tygodniowo)
 • praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, przez co koniecznym może być dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez Gminę Kruszwica.

Postanowienia końcowe:

 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;
 • złożone dokumenty nie będą odsyłane;
 • kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kierownik OPS w Kruszwicy zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej MGOPS Kruszwica oraz na tablicy ogłoszeń w MGOPS Kruszwica.

Kruszwica, dnia 08.02.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

       Kruszwica, 23.02.2016

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska referenta

w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy

ul. Rybacka 20

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych;
 3. wykształcenie: średnie lub wyższe preferowane kierunki - administracja, ekonomia, praca socjalna;
 4. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, KPA;
 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 7. znajomość pakietu biurowego MS Office i Open Office.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

        a.    bardzo dobra organizacja pracy;

         b.  komunikatywność i dyspozycyjność;

 1. dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania SYGNITY;
 2. preferowane doświadczenie pracy w administracji.

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta

 

 1. udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń;
 2. przyjmowanie wniosków w sprawie przyznawania świadczeń;
 3. sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów;
 4. gromadzenie i przetwarzanie, w zakresie określonych w ustawie, danych osobowych wnioskodawców i członków ich rodzin;
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń;
 6. wykonywanie czynności technicznych związanych z realizacją świadczeń, w tym sporządzanie list wypłat przyznawanych świadczeń;
 7. prowadzenie rejestrów;
 8. współpraca z innymi organami w zakresie realizacji wykonywanych zadań;
 9. przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonanej pracy.

 

 

 1. Warunki pracy
 1. wymiar czasu pracy: 1 osoba - 1 etat;
 2. miejsce świadczenia pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy ul. Rybacka 20.
 3. praca przy monitorze ekranowym;
 4. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1202 ).

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a)    list motywacyjny,

b)    aktualne CV,

c)    kwestionariusz osobowy (można pobrać ze strony BIP UM Kruszwica),

d)    kserokopie świadectw pracy,

e)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g)   własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,

h) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i)    inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku,

 

 1. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia : 08 marca 2016r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie MGOPS lub przesłać drogą pocztową w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w MGOPS w Kruszwicy’.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : 08.03.2016r,

na adres : MGOPS ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica.

 

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS po upływie terminu składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie www.mgopskruszwica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka.

Jednocześnie informujemy, że w sprawie terminu rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się telefonicznie tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie www.mgopskruszwica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

                                                                                               Maria Jóźwiak

                                                                                   Kierownik MGOPS w Kruszwicy

 

Lista osób spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru