Zamówienia na usługi społeczne

MGOPS w Kruszwicy informuje, że w zakładce zamówienia do 30 tys. euro ukazało się zapytanie ofertowe dotyczące usługi przygotowywania, dostarczania i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznje w Kruszwicy. 

 

Znak sprawy: MGOPS.271.4.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - czytaj dalej

załączniki:

1. Warunki zamówienia na usługi społeczne

2. Załączniki nr 1-5

3. Załącznik nr 6

4. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

 

 

 

Znak sprawy: MGOPS.271.2.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica w roku szkolnym 2018/2019

 

I.         Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

Adres Zamawiającego:   ul. Rybacka 20, 88 – 150 Kruszwica

Nr telefonu.                     52 / 351 54 89

Nr faksu                          52 / 355 72 57

Adres  e-mail:                  mops@kruszwica.um.gov.pl

Strona internetowa:         www.mgopskruszwica.pl

 

II.      Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica, tj.:

a)             Szkoła Podstawowa w Chełmcach,

b)             Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej,

c)             Szkoła Podstawowa w Rusinowie,

d)             Szkoła Podstawowa w Polanowicach,

e)             Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim,

f)              Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach,

g)             Zespół Szkół Samorządowych w Kruszwicy, ul. Kujawska 22,

h)             Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, ul. Jana Kasprowicza 7,

i)              Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Wielkiego  w Kruszwicy,

j)              Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej – oddział Gimnazjum nr 3 w Bachorcach,

zwane dalej placówkami oświatowymi.

 2.    Przewidywana ilość posiłków wynosi 30 szt. dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej
w roku szkolnym 2018/2019 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresów przerw świątecznych, ferii szkolnych oraz dni ustawowo i dodatkowo wolnych), tj. przyjmuje się 185  dni. Łącznie daje to 5550 szt. posiłków.

 3.    Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenie) nie przekroczy 20% przewidywanej ilości posiłków.

 4.    Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149
z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 5.    Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i wydawania posiłków zgodnie
z normami żywieniowymi stosowanymi w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154) z uwzględnieniem zmian ww. przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

 6.    Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych, nabytych w źródłach działających zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.

 7.    Posiłek każdego dnia w tygodniu powinien być inny (stosowanie do dekadowego jadłospisu) i składać się z :

a)      2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości około 350 ml, wkładka mięsna 80 gramów, 2 kromki świeżego chleba lub bułka),

b)      2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne: - mięso min. 80 g - ziemniaki min. 200 g - surówka lub gotowane warzywa min. 60 g - kompot min 200 ml

c)      1 x w tygodniu (piątek) zupa jarska (400 ml, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (200 gramów) lub danie rybne (ziemniaki 200g, ryba 80g, surówka lub gotowane warzywa min. 60 g, kompot min 200 ml).

 8.    Dostarczone posiłki powinny być gotowe do spożycia i o odpowiedniej temperaturze (zgodnie z zasadami wynikającymi z systemu HACCP oraz dobrych praktyk: higienicznej
i produkcyjnej).

 9.      Posiłki powinny być dostarczone do placówki oświatowej środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia,
w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca zapewnia załadunek i rozładunek wszystkich posiłków, jak również czystość termosów.

 10.  Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach 1000 – 1130. Pomieszczenia
i podawanie posiłków zapewniają poszczególne placówki oświatowe.

 11.  Wykonawca zapewnia:

1)        naczynia i sztućce jednorazowego użytku, które muszą spełniać wymagania ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

2)        usunięcie z terenu placówki oświatowej zużytych naczyń i sztućców jednorazowego użytku oraz pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów).

 12.Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych lub osoby upoważnione  przez nich przekażą Wykonawcy co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

 13.  Wykonawca w najpóźniej w ostatnim dniu każdego miesiąca będzie dostarczał do Zamawiającego oraz do dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, jadłospis na kolejny miesiąc. Jadłospis powinien zawierać informację o gramaturze oraz kaloryczności posiłków.

 14.  Jadłospis powinien być urozmaicony i zbilansowany, a rodzaj potrawy nie może powtarzać się w ciągu kolejnych 10 dni żywieniowych.

 15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz
w Warunkach Zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

 16.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie  lub życie dzieci objętych dożywianiem.

 17.Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

         Kod CPV                    Nazwa wg CPV

55.52.40.00-9             usługi dostarczania posiłków do szkół,

55.32.10.00-6                  usługi przygotowywania posiłków.

 18.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 19.Termin realizacji zamówienia – od 17.09.2018 r. do 21.06.2019 r., we wszystkie dni nauki  w roku szkolnym 2018/2019.

III.             Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

1.      O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

       Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1)        wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 30 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że zrealizowane/realizowane usługi obejmowały/obejmują przygotowanie
i dostarczenie co najmniej 30 posiłków dziennie w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi przygotowania
i dostarczenia gorących posiłków przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;

2)        dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru.

2.    Wykonawca może w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

IV.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.        Oferty należy składać do dnia 11 września 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy, pokój nr 7 ( II piętro).

2.        Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12 (II piętro).

V.      Kryteria oceny ofert

 

1.        Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium :

1) cena  ofertowa brutto,                                                          

2doświadczenie Wykonawcy.                                                 

2.    Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Waga (%)

Maksymalna liczba punktów

Cena ofertowa brutto

80%

80

Doświadczenie Wykonawcy

20%

20

 

VI.   Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zawierają Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.mgopskruszwica.pl

 

 

Data:  4 września 2018 r.                                                      ZATWIERDZAM:

                                                                                Kierownik MGOPS Zbigniew Ratajczyk

1. Warunki zamówienia na usługi społeczne

2.  Załączniki nr 1-4

3. Załącznik nr 5

4. Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: MGOPS.271.1.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

 

Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica w roku szkolnym 2018/2019

 

 

I.         Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

Adres Zamawiającego:   ul. Rybacka 20, 88 – 150 Kruszwica

Nr telefonu.                     52 / 351 54 89

Nr faksu                          52 / 355 72 57

Adres  e-mail:                  mops@kruszwica.um.gov.pl

Strona internetowa:         www.mgopskruszwica.pl

 

II.      Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica, tj.:

a)             Szkoła Podstawowa w Chełmcach,

b)             Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej,

c)             Szkoła Podstawowa w Rusinowie,

d)             Szkoła Podstawowa w Polanowicach,

e)             Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim,

f)              Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach,

g)             Zespół Szkół Samorządowych w Kruszwicy, ul. Kujawska 22,

h)             Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, ul. Jana Kasprowicza 7,

i)              Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Wielkiego  w Kruszwicy,

j)              Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej – oddział Gimnazjum nr 3 w Bachorcach,

zwane dalej placówkami oświatowymi.

 2.    Przewidywana ilość posiłków wynosi 30 szt. dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej
w roku szkolnym 2018/2019 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresów przerw świątecznych, ferii szkolnych oraz dni ustawowo i dodatkowo wolnych), tj. przyjmuje się 185  dni. Łącznie daje to 5550 szt. posiłków.

 3.    Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenie) nie przekroczy 20% przewidywanej ilości posiłków.

 4.    Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149
z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 5.    Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i wydawania posiłków zgodnie
z normami żywieniowymi stosowanymi w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154) z uwzględnieniem zmian ww. przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

 6.    Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych, nabytych w źródłach działających zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.

 7.    Posiłek każdego dnia w tygodniu powinien być inny (stosowanie do dekadowego jadłospisu) i składać się z :

a)      2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości około 350 ml, wkładka mięsna 80 gramów, 2 kromki świeżego chleba lub bułka),

b)      2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne: - mięso min. 80 g - ziemniaki min. 200 g - surówka lub gotowane warzywa min. 60 g - kompot min 200 ml

c)      1 x w tygodniu (piątek) zupa jarska (400 ml, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (200 gramów) lub danie rybne (ziemniaki 200g, ryba 80g, surówka lub gotowane warzywa min. 60 g, kompot min 200 ml).

 8.    Dostarczone posiłki powinny być gotowe do spożycia i o odpowiedniej temperaturze (zgodnie z zasadami wynikającymi z systemu HACCP oraz dobrych praktyk: higienicznej
i produkcyjnej).

 9.      Posiłki powinny być dostarczone do placówki oświatowej środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia,
w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca zapewnia załadunek i rozładunek wszystkich posiłków, jak również czystość termosów.

 10.  Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach 1000 – 1130. Pomieszczenia
i podawanie posiłków zapewniają poszczególne placówki oświatowe.

 11.  Wykonawca zapewnia:

1)        naczynia i sztućce jednorazowego użytku, które muszą spełniać wymagania ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

2)        usunięcie z terenu placówki oświatowej zużytych naczyń i sztućców jednorazowego użytku oraz pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów).

 12.Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych lub osoby upoważnione  przez nich przekażą Wykonawcy co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

 13.  Wykonawca w najpóźniej w ostatnim dniu każdego miesiąca będzie dostarczał do Zamawiającego oraz do dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, jadłospis na kolejny miesiąc. Jadłospis powinien zawierać informację o gramaturze oraz kaloryczności posiłków.

 14.  Jadłospis powinien być urozmaicony i zbilansowany, a rodzaj potrawy nie może powtarzać się w ciągu kolejnych 10 dni żywieniowych.

 15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz
w Warunkach Zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

 16.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie  lub życie dzieci objętych dożywianiem.

 17.Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

         Kod CPV                    Nazwa wg CPV

55.52.40.00-9             usługi dostarczania posiłków do szkół,

55.32.10.00-6                  usługi przygotowywania posiłków.

 18.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 19.Termin realizacji zamówienia – od 17.09.2018 r. do 21.06.2019 r., we wszystkie dni nauki  w roku szkolnym 2018/2019.

 

III.             Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

1.      O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

       Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1)        wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 30 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że zrealizowane/realizowane usługi obejmowały/obejmują przygotowanie
i dostarczenie co najmniej 30 posiłków dziennie w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi przygotowania
i dostarczenia gorących posiłków przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;

2)        dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru.

2.    Wykonawca może w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

 

IV.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1.        Oferty należy składać do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy, pokój nr 7 ( II piętro).

2.        Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12 (II piętro).

 

V.      Kryteria oceny ofert

 

1.        Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium :

1) cena  ofertowa brutto,                                                          

2doświadczenie Wykonawcy.                                                 

2.    Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Waga (%)

Maksymalna liczba punktów

Cena ofertowa brutto

80%

80

Doświadczenie Wykonawcy

20%

20

 

VI.   Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zawierają Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.mgopskruszwica.pl

 

 

Data:  9 sierpnia 2018 r.                                                       ZATWIERDZAM:            

                                                                                 Kierownik MGOPS Zbigniew Ratajczyk

Załączniki:

1.  Warunki zamówienia na usługi społeczne

2. Załączniki nr 1-4

3. Załącznik nr 5

4. Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Znak sprawy: MGOPS.271.2.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

 

Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania, dostarczania i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy

 

 

I.         Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

Adres Zamawiającego:   ul. Rybacka 20, 88 – 150 Kruszwica

Nr telefonu.                     52 / 351 54 89

Nr faksu                          52 / 355 72 57

Adres  e-mail:                  mops@kruszwica.um.gov.pl

Strona internetowa:         www.mgopskruszwica.pl

 

II.      Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania, dostarczanie i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszwicy oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.

2.      Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części zamówienia:

1)      część nr 1 zamówienia - usługi przygotowywania, dostarczanie i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszwicy;

2)      część nr 2 zamówienia - usługi przygotowywania i dostarczanie gorących posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.

3.      Szczegółowy opis części nr 1 zamówienia:

3.1.  Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest usługa przygotowywania, dostarczanie
i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy, zwanego dalej Ośrodkiem.

3.2.  Przewidywana ilość posiłków wynosi 20 posiłków dziennie we wszystkie dni tygodnia
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. tj. przez 365 dni; łącznie 7300  posiłków.

3.3.  Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 % szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej.

3.4.  Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w pkt. 3.3, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

3.5.  Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

3.6.  Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, mają pokrywać ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj. zapewniać nie mniej niż 1200 kcal (zgodnie
z normami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia).

3.7.  Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres usług:

a)         przygotowanie gorącego posiłku składającego się z dwóch dań – zupy i drugiego dania oraz kompotu; tygodniowy jadłospis powinien zawierać nie mniej
niż 3 posiłki (drugie dania) mięsne;

b)        w miarę potrzeb przygotowanie gorących posiłków dietetycznych wg wskazań lekarzy dla osób będących na diecie; ilość tego rodzaju posiłków będzie określana na dany miesiąc z 3 dniowym wyprzedzeniem na podstawie pisma wydanego przez  Zamawiającego;

c)         do obiadów mięsnych, rybnych itp. należy podać surówkę nie mniej niż 100 g;

d)        podanie gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka w odpowiednio wyposażonym lokalu położonym na ternie miasta Kruszwica z możliwością konsumpcji
i zapewnienie obsługi kelnerskiej wystarczającej do szybkiego i sprawnego ich obsłużenia;

e)         nie dopuszcza się podawania posiłków w lokalu w naczyniach jednorazowego użytku;

f)         w lokalu, w którym wydawane będą posiłki powinny być wydzielone miejsca dla podopiecznych Ośrodka spożywających gorące posiłki (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania) oraz powinna być szatnia
oraz dostęp do wody bieżącej i toalet;

g)        zapewnienie odpowiednich warunków w lokalu umożliwiających spożycie posiłku, w szczególności miejsc siedzących przy stolikach w liczbie nie mniejszej niż 30,  sprzątania lokalu, mycia naczyń itp. Lokal jakim będzie dysponował Wykonawca powinien pozostawać pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia pozostawania lokalu pod nadzorem Sanepidu;

h)        przygotowanie i wydanie opiekunom świadczącym usługi opiekuńcze gorących posiłków na wynos, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i starszych – korzystających z pomocy Ośrodka, odbywa się w specjalnie przeznaczonych do tego celu jednorazowych pojemnikach;

i)          posiłki muszą być wydawane codziennie w godzinach 12:00 – 14:00;

j)          w przypadku, gdy przygotowywanie posiłków odbywa się w innej lokalizacji niż lokal, w którym posiłki są podawane, Wykonawca dostarcza posiłki do tego lokalu własnym transportem, którego koszt jest wliczony w cenę oferty. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków o określonej godzinie, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy. W tej sytuacji Wykonawca dostarcza posiłki samochodem spełniającym wymogi sanitarne dotyczące przewozu żywności poświadczone decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Temperatura dostarczonych posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyprodukowania do momentu podania powinny być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji;

k)        rozliczenie miesięczne wydanych posiłków odbywa się na podstawie imiennych „kart obiadowych” wystawionych przez Ośrodek osobom korzystającym
z tej formy pomocy oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę;

l)          wykonawca zapewni niedostępność alkoholu dla podopiecznych Ośrodka spożywających obiady.

4.      Szczegółowy opis części nr 2 zamówienia:

4.1.       Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest usługa przygotowywania i dostarczenia gorących posiłków jednodaniowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy przy ulicy Rynek 22.

4.2.       Przewidywana ilość posiłków wynosi 45 dziennie we wszystkie dni robocze
w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. tj. przez 251 dni; łącznie 11295  posiłków.

4.3.       Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilości wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 % szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej.

4.4.       Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w podpunkcie 4.3, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, 
z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

4.5.       Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

4.6.       Zamawiający wymaga, aby posiłek składał się z drugiego dania, na które składają się m. in.: ziemniaki lub zamiennie: kasza, ryż, kluski, makaron (min. 200g), mięso lub ryba (min. 120 g), dodatki – zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp. (min. 150 g). Podane gramatury są już po obróbce termicznej. Obiady muszą być zapakowane porcyjnie w opakowania jednorazowego użytku wraz z dołączonymi sztućcami jednorazowego użytku.

4.7.       Posiłki powinny być sporządzane zgodnie z normami Instytutu Żywności
i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Sposób przygotowania musi spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

4.8.       Posiłki były przygotowane wg zasad racjonalnego żywienia. Muszą one być sycące, smaczne, urozmaicone, bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu wydawania. Posiłek nie musi zapewniać dziennej normy zapotrzebowania organizmu na energię.

4.9.       Temperatura dostarczonych posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyprodukowania do momentu wydania powinny być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.

4.10.   Wykonawca musi dostarczać posiłki samochodem spełniającym wymogi sanitarne dotyczące przewozu żywności poświadczone decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

4.11.   Wykonawca ma dostarczać posiłki własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę oferty. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków o określonej godzinie, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy.

4.12.   W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

4.13.   Posiłki muszą być dostarczone do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszwicy w godzinach 12:30 – 13:00.

4.14.   Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewni Środowiskowy Dom Samopomocy.

4.15.   Wykonawca zapewnia:

a)      naczynia jednorazowego użytku, które będą wkalkulowane w koszty posiłków (naczynia jednorazowego użytku winny spełniać w&