Świadczenie DOBRY START

 

Ważne

 Dnia 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6. Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej.

 

 

 

Świadczenie „Dobry Start”

·         Dla kogo wsparcie?

 Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do  ukończenia 20 lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24 roku życia.

Ilekroć mowa w rozporządzeniu o szkole- oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną,(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych ), szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki , a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

·         Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

·         Składanie wniosków

Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. zarówno drogą tradycyjną (papierową) jak i  elektroniczną.

Komunikat o miejscu składania wniosków drogą tradycyjną (papierową) zostanie wydany w terminie późniejszym.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia „Dobry Start” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Wzór wniosku

Załącznik do wniosku

 

·         Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018 r., rodziny świadczenie otrzymają nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 Ważne

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” w miesiącu lipcu 2018 r. nie ma możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w wersji papierowej.

Treść wpisu