Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przewidziała powołanie tzw. zespołów interdyscyplinarnych (Dz. U. z 2005 nr 180 poz. 1493)

Tryb powołania zespołu określa Uchwała nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, mogą także wchodzić kuratorzy sądowi, jak również osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Obecnie Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Zarządzenia nr 48/11 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 czerwca 2011r. ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem nr 33/13 Burmistrza Kruszwicy z dnia 15.03.2013r.

Siedziba Zespołu:
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
II piętro/ pokój 5

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym: Przewodnicząca Zespołu: Magdalena Jaskulska– tel. 523515489