Zamówienia do 30 tys. euro
 

Kruszwica, 2019-06-24 r.

Nasz znak: MGOPS.2730.3.2019

                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zabezpieczeniem naprawy i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

czytaj dalej ...

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Kruszwica, 2019-06-05 r.

Nasz znak: MGOPS.2730.2.2019

                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zabezpieczeniem naprawy i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

 

 

czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Kruszwica, dn. 23.05.2019 r.

MGOPS.2730.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy dostawy do siedziby Zamawiającego: materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do urządzeń drukujących, komputerów i oprogramowania, drukarki i zasilaczy awaryjnych UPS

Dnia 28.05.2019 r. zmieniono zał. nr 3 pkt 2

czytaj dalej

Wynik  postępowania

 

Kruszwica, dnia 13.12.2018 r.

 

 

MGOPS.2730.9.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018

Dotyczy: udzielenie schronienia dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni osobom bezdomnym z terenu Gminy Kruszwica - czytaj dalej

 

Załączniki:

1. Zał. nr 1

2. Zał. nr 2

W dniu 21.12.2018 r. podpisano umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę na udzielenie schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych - Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta Koło Inowrocławskie, 88-100 Inowrocław, ul. Jacewska 118 oraz z oferentem, który złożył nakorzystniejszą ofertę na udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i noclegownii - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "JUDYM" Kołaczkowo, 89-200 Szubin, ul. Powst. Wlkp. 35. 

 

 

Kruszwica, dnia 10 grudnia 2018 r.

 

MGOPS.2730.8.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018

Nazwa zamówienia:

Usługa przygotowywania, dostarczania i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy  - czytaj dalej

Załączniki:

1. Załącznik 1-3 do zapytania ofertowego

 

 

 

Miejsko – Gminny                                                                                                    Kruszwica 06.12.2018r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy                                                               

 

MGOPS.2730.7. 2018

 

Zaproszenie do złożenia oferty

na  wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

        W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 poz. 1986, z późn. zm.) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy zaprasza do złożenia ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

Przedmiot  zamówienia:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania  na podstawie:

a.       art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

b.      art. 18.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

oraz zgodnie z zakresem określonym w :

c.       Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Szacowana średnia liczba usługobiorców: 4 dzieci

Szacunkowa liczba godzin usług – w okresie obowiązywania umowy: 1000 godzin

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Taki stan determinować może również wysokość posiadanych środków w roku budżetowym.  Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi dane szacunkowe. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane godziny. 

Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2019r.  do 31.12.2019r. :

Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

Ogólny zakres wykonywanych czynności: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

- terapię behawioralną;

- terapię sensoryczną;

- terapię logopedyczną;

- terapię taktylną;

- terapię psychologiczną;

- fizjoterapię;

- trening umiejętności społecznych

Niezbędne wymagania:

Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe  z udokumentowanymi uprawnieniami do prowadzenia wyżej wymienionych terapii.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w pracy terapeutycznej  z dziećmi.

Wymagane dokumenty:

1.      Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.      CV

3.      Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia)

4.      Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie)

5.      Dokument potwierdzający doświadczenie w pracy terapeutycznej: behawioralnej, logopedycznej,  sensorycznej, taktylnej, psychologicznej , trening umiejętności społecznych i fizjoterapii,  (kserokopia)

6.      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

7.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego

 

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy  w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną. W przypadku składania osobiście oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis:

„Zapytanie ofertowe  -   Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy ul. Rybacka 20 pokój nr7 ,  przesłać pocztą, pocztą elektroniczną na adres mops@kruszwica.um.gov.pl  lub faksem pod nr 52 35-57-257 .

Ofertę złożyć należy do dnia: 14.12.2018r. do godz. 15:15

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka w godz. 7.15 – 15.15 lub telefonicznie – 52-35-15-489 wew. 108. 

Załączniki:

1.      druk oferty – zał. nr1

2.      wzór umowy – zał. nr 2

 

 

 

 

Kruszwica, dn. 27.11.2018

MGOPS.2730.5.2018

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy”.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.


Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

ZAPYTANIE OFERTOWE  czytaj dalej

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁACZNIK NR 2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Kruszwica, dnia 24.10.2018 r.

 

 

MGOPS.2730.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018

Dotyczy: wykonania usług archiwizacyjnych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kruszwicy

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).

 

I.         Zamawiający

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

NIP 5562751234

dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy,

ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica

Tel. 52 3515489

Fax. 52 3557257

e-mail: mops@kruszwica.um.gov.pl

II.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług archiwizacyjnych dokumentów (kategorii B10, B50), za pomocą kartonów archiwizacyjnych, sporządzenie ewidencji akt w postaci papierowych i elektronicznych spisów, a także przygotowanie wykazu akt do brakowania i zniszczenia. 

Akta będące przedmiotem zamówienia (w ilości szacunkowej ok. 10 m bieżących łącznie) znajdują się w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20.  Zamawiający zastrzega sobie, że wymienione ilości są jedynie danymi szacunkowymi. Rozliczenie rzeczywistej ilości będzie następowało na podstawie protokołów.

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 20.12.2018 r.

III. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej

Propozycję cenową należy przygotować podając cenę brutto archiwizacji metra bieżącego dokumentów kategorii  B10 i B50.  

W ramach oferty należy złożyć:

a)      ofertę cenową (formularz ofertowy) stanowiącą załącznik nr 1,

b)      dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług w zakresie archiwizacji lub referencje.

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni. Ceny usług nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania.

IV. Opis wymagań i sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną jednostkową brutto o znaczeniu 100% oraz posiadaniem uprawnień do wykonywania usług archiwizacyjnych.

V. Miejsce i termin składnia ofert

Oferty można składać w następujący sposób:

1)        zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: mops@kruszwica.um.gov.pl przy czym
w temacie wiadomości należy wpisać „Wykonanie usług  archiwizacyjnych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy” lub

2)        drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kruszwicy, ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica z dopiskiem „Wykonanie usług  archiwizacyjnych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy””.

Oferty należy składać do 31 października 2018 r. do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.10.2018 r.  o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego.

VII . Osoby uprawnione do kontaktu

1)      Zbigniew Ratajczyk  – Tel. 52 3515489 wew. 111 email: mops@kruszwica.um.gov.pl

2)      Marta Pastuch – tel. Tel. 52 3515489 wew. 112 email: martapastuch@mgopskruszwica.pl

VIII.   Załączniki

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1)      Zał. Nr 1 – formularz ofertowy;

2)      Zał. Nr 2 - wzór umowy.

                                                                                                                                                Kierownik MGOPS

                                                                                                                                                Zbigniew Ratajczyk

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wynik postępowania

 

Kruszwica, dn. 27.09.2018 r.

MGOPS.2730.3.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kruszwica  

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

NIP: 5562751234

dla

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

ul. Rybacka 20, 88-150  Kruszwica

tel. (52) 3515489

adres poczty elektronicznej mops@kruszwica.um.gov.pl

 

zaprasza do złożenia oferty

na dostawę o wartości szacunkowej nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego:

- materiałów biurowych i papierniczych,

- tonerów do urządzeń drukujących,

- dostawa komputerów i oprogramowania,

- drukarki,

- odnowienia rocznej licencji na pakiet usług do urządzenia Zywall USG 110.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają  formularze cenowe nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 stanowiące załączniki nr 1,2,3,4,5 do  Zapytania Ofertowego.

Miejscem dostawy są wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kruszwicy.

Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy.

 

Zamawiający wymaga, aby:

1) Tonery do urządzeń drukujących, stanowiące przedmiot zamówienia części nr II opatrzone zapisem „oryginał” muszą być nowymi tonerami  producenta urządzenia do którego są  zakupywane. Tonery muszą być  kompletne i gotowe  do użytkowania oraz spełniać  wymagane polskim prawem normy i muszą być wolne od wad prawnych.

2) Tonery do urządzeń drukujących, stanowiące przedmiot zamówienia części nr II opatrzone zapisem „zamiennik” muszą być nowe, nieregenerowane, pochodzące z bieżącej produkcji, wytwarzane seryjnie w cyklu produkcyjnym i posiadać certyfikaty ISO 9001-2009 oraz ISO 14001:2005 w zakresie: projektowania, produkcji, testowania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych oraz wydajność nie niższą niż oryginał.

Ponadto produkty powinny spełniać normy jakości (wydajności): ISO/IEC 19752 dla tonerów do drukarek laserowych monochromatycznych.

Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane produkty na okres min.12 miesięcy licząc od dnia odbioru  zamówienia przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych, refabrykowanych oraz uzupełnianych, a także materiałów, które ograniczają pełną współpracę z programem sprzętu monitorującym stan zasobników z tonerem. Oferowane produkty muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie go identyfikujący: nazwę producenta, kod (symbol) produktu, wydajność, wszystkie modele sprzętu do którego materiał jest przeznaczony;

      2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. realizację dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, w jednej lub więcej, wybranych przez Wykonawcę  częściach:

1)     część  nr I zamówienia – dostawa materiałów biurowych i papierniczych,

2)     część  nr II zamówienia  – dostawa tonerów  do urządzeń drukujących,

3)     część nr III zamówienia – dostawa komputerów i oprogramowania,

4)     część nr IV zamówienia – drukarki,

5)     część nr V zamówienia – odnowienie rocznej licencji na pakiet usług do urządzenia Zywall USG 110,

3.Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 października 2018 r.

4.Miejsce i termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać pisemnie na Formularzu Ofertowym (stanowiącym złącznik nr 1, 2, 3, 4, 5  do Zapytania Ofertowego) wraz z wypełnionym formularzem cenowym do dnia 05 października 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mops@kruszwica.um.gov.pl .

                W przypadku składania oferty na część nr II zamówienia - dostawa do siedziby Zamawiającego  tonerów do urządzeń drukujących, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kserokopie certyfikatów potwierdzających, że sposób wytwarzania oraz jakość (wydajność) oferowanych produktów „zamienników” są zgodne z normami opisanymi powyżej.

5.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium:

1)      cena oferty brutto – 100%.

Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną brutto.

Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

6.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z  Wykonawcami:

1)      Małgorzata Mróz lub Marta Pastuch tel. (52) 3515489

                adres poczty elektronicznej mops@kruszwica.um.gov.pl

7. Postanowienia końcowe

W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia albo jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający ponownie zaprosi Wykonawców, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

                                                                                                         Reprezentujący Zamawiającego          

                                                                               Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                               w Kruszwicy

                                                                                                           Zbigniew Ratajczyk

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Zmieniono załącznik nr 3

Wynik postępowania

 

 

 

Kruszwica, dnia 20.07.2018 r.

 

 

MGOPS.2730.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

Dotyczy: udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni

osobom bezdomnym z terenu Gminy Kruszwica

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).

 

I.         Zamawiający

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

NIP 5562751234

dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy,

ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica

Tel. 52 3515489

Fax. 52 3557257

e-mail: mops@kruszwica.um.gov.pl

 

 

II    Opis przedmiot zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia dla osób bezdomnych lub osób potrzebujących pomocy - schronienia (dla kobiet i mężczyzn, z wyjątkiem nieletnich), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kruszwica przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni.

2.      Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

            1)          część nr 1 zamówienia – udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi;

            2)          część nr 2 zamówienia – udzielenie tymczasowego schronienia w noclegowni;

            3)          część nr 3 zamówienia – udzielenie tymczasowego schronienia w ogrzewalni.

3.      Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni z terenu Gminy Kruszwica, dlatego Zamawiający nie wskazuje liczby osób korzystających z tych form pomocy.

4.      Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy. Decyzje zawierać będą imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj i okres usług.

5.      Pomoc przyznana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Umieszczenie osoby w ogrzewalni lub w noclegowni każdorazowo odbywać się będzie na podstawie skierowania wydanego przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

6.      Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnia, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych związanych z udzielaniem schronienia, powinny spełniać minimalne standardy podstawowych usług i minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich warunków higienicznych
i sanitarnych oraz odpowiednich warunków do odpoczynku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

7.      Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 21 grudnia 2018 r.

8.      Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi
w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Kruszwicy. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

9.      Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

11.  Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

12.  Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy

1)      prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisani są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach prowadzonego przez właściwego miejscowo Wojewodę;

2)      posiadają warunki lokalowe do zapewnienia schronienia osobom tego pozbawionym, spełniające standardy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych      i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r. z. 953).

13.  Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

14.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamówienie składa się z  trzech (3) części. Każda z części zamówienia będzie badana i oceniana osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną(e) część(ci) zamówienia wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziału.

15.  Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik  nr 2 do zapytania).

 

II.                Kryteria wyboru oferty

1.      Kryteriami oceny ofert są:

1)      cena jednostkowa brutto o znaczeniu 90 %;

2)      odległość od miejsca schronienia do siedziby MGOPS w Kruszwicy o znaczeniu 10 %.

2.      Za ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans (najwięcej) punktów w wyżej wymienionych kryteriach.

3.      Ocena ofert zostanie dokonana w sposób opisany poniżej:

1)      ocena punktowa w kryterium „cena jednostkowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny jednostkowej brutto za jedną dobę pobytu w schronisku jednej osoby bezdomnej - wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

najniższa cena jednostkowa brutto

C1= ------------------------------------------------------------------------------ x 90 pkt

cena jednostkowa brutto badanej oferty

Ocena wyrażona zostanie w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych;

2)     ocena punktowa w kryterium „odległość od miejsca schronienia do siedziby MGOPS w Kruszwicy” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy o odległości wyrażonej w pełnych kilometrach od wskazanego w ofercie adresu schroniska/noclegowni/ogrzewalni do siedziby MGOPS (Kruszwica, ul Rybacka 20), wyliczonej z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl (opcja: trasa krótka), w następujący sposób:

Odległość od wskazanego w ofercie adresu  schroniska/noclegowni/ogrzewalni  do siedziby MGOPS (Kruszwica, ul. Rybacka 20) wyliczona

z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl

(opcja: trasa krótka)

Liczba punktów –

C2

do 100 km

10 pkt

powyżej 100 km

0 pkt

3)   Całkowita liczba punktów (C), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

C = C1 + C2

4.      Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w danej części zamówienia ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone dwie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

III.             Sposób przygotowania i złożenia oferty

 

1.      Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)        wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;

2)        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3)        w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej;

4)        kopia statusu (jeżeli dotyczy).

2.      Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub w innym złożonym wraz z ofertą dokumencie, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.      Zaoferowana w ofercie cena jednostkowa brutto za jedną dobę pobytu jednej osoby w:

        1)      schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

        2)      noclegowni;

        3)      ogrzewalni

musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego zapytania, w tym wszelkie składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

4.      Miejsce i sposób złożenia ofert - oferty można składać w następujący sposób:

1)        zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: mops@kruszwica.um.gov.pl przy czym
w temacie wiadomości należy wpisać „Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni

       osobom bezdomnym z terenu Gminy Kruszwica” lub

2)        drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kruszwicy, ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica z dopiskiem „Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni osobom bezdomnym z terenu Gminy Kruszwica”.

5.      Oferty należy składać do 27 lipca 2018 r. do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną po
w/w terminie nie będą rozpatrywane.

6.      Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.      Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Marta Pastuch – Zastępca Kierownika  MGOPS Tel. 52 3515489 wew. 112 email: mops@kruszwica.um.gov.pl

 

IV.      Załączniki

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1)

)Formularz ofertowy

2)   Projekt umowy.

                                                                                                                                  Kierownik MGOPS

                                                                                                                                 Zbigniew Ratajczyk

W dniu 01.08.2018 r. podpisano umowę  z oferentem, który złożyl najkorzystniejszą ofertę w wys. 45,00 zł brutto za dzień pobytu jednej osoby bezdomnej  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w wys. 16,00 zł brutto za dzień pobytu w noclegowni - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "JUDYM" Kołaczkowo, ul. Powst. Wlkp. 35, 89-200 Szubin. 

 

 

 

Kruszwica, dnia 18.05.2018 r.

 

 

MGOPS.2730.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

Dotyczy: świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

z terenu Gminy Kruszwica

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).

 

I.         Zamawiający

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

NIP 5562751234

dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy,

ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica

Tel. 52 3515489

Fax. 52 3557257

e-mail: mops@kruszwica.um.gov.pl

 

II    Opis przedmiot zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) lub osób potrzebujących pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kruszwica.

2.      Obecnie z tej formy pomocy korzysta  4 mężczyzn i 0 kobiet.

3.      Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kruszwica, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) liczby osób korzystających z tej formy pomocy.

4.      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na  świadczeniu usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla kobiet i mężczyzn). Zamówienie zostanie udzielone wybranemu  Wykonawcy po wynegocjowaniu warunków świadczenia tej usługi, w szczególności ceny jednostkowej brutto za jedną dobę pobytu w schronisku jednej osoby bezdomnej.

5.      Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie  odpowiednio na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy. Decyzje zawierać będą imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj i okres usług.

6.      Schronisko dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych związanych z udzielaniem schronienia, powinny spełniać minimalne standardy podstawowych usług i minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych oraz odpowiednich warunków do odpoczynku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

7.      Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 21 grudnia 2018 r.

8.      Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Kruszwicy. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia,

9.      Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

11.  Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

12.  Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy

1)      prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisani są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych albo w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, prowadzonego przez właściwego miejscowo Wojewodę;

2)      posiadają warunki lokalowe do zapewnienia schronienia osobom tego pozbawionym, spełniające standardy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych      i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r. z. 953).

13.  Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia;

14.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

15.   Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy ( załącznik  nr 2).

II.                Kryteria wyboru oferty

1.      Kryteriami oceny ofert są:

1)      cena jednostkowa brutto o znaczeniu 90 %;

2)      odległość od schroniska do siedziby MGOPS w Kruszwicy o znaczeniu 10 %

2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans (najwięcej ) punktów w wyżej wymienionych kryteriach.

3.      Ocena ofert zostanie dokonana w sposób opisany poniżej:

1)      ocena punktowa w kryterium „cena jednostkowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny jednostkowej brutto za jedną dobę pobytu w schronisku jednej osoby bezdomnej - wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

najniższa cena jednostkowa brutto

C1= ------------------------------------------------------------------------------ x 90 pkt

cena jednostkowa brutto badanej oferty

Ocena wyrażona zostanie w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych;

2)     ocena punktowa w kryterium „odległość od schroniska do siedziby MGOPS
w Kruszwicy” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy o odległości wyrażonej w pełnych kilometrach od wskazanego w ofercie adresu schroniska do siedziby MGOPS (Kruszwica, ul Rybacka 20), wyliczonej z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl (opcja: trasa krótka), w następujący sposób:

Odległość od wskazanego w ofercie adresu  schroniska do siedziby MGOPS (Kruszwica, ul. Rybacka 20) wyliczona

z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl

(opcja: trasa krótka)

Liczba punktów –

C2

do 100 km

10 pkt

powyżej 100 km

0 pkt

3)   Całkowita liczba punktów (C), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

C = C1 + C2

4.      Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,że dwie lub więcej ofert przedstawia